Soproizvodnja toplote in električne energije - SPTE

Soproizvodnja toplote in električne energije - SPTE

Kaj je soproizvodnja toplote in električne energije

Soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE) je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toploto in električno energijo. Pri procesu uporabimo generator, ki ga poganja plinska ali parna turbina ali plinski motor. Toploto, ki se sprošča pri zgorevanju goriva, zajamemo in koristno uporabimo. SPTE naprave lahko delujejo na fosilna goriva (zemeljski plin, tekoči naftni plin, tekoča goriva ali premog) in obnovljive vire energije (bioplin, biomasa). Prednost SPTE je predvsem v zmanjšanju stroškov ogrevanja in sanitarne vode, visokega izkoristka in majhnih toplotnih izgub.

Mikro-soproizvodnja je hišna izvedba soproizvodnje koristne toplote in elektrike iz istega energijskega vira. Prednosti hišne proizvodnje pred ločeno proizvodnjo so v večjem energetskem izkoristku proizvodnje, približanje proizvodnje energije uporabniku, zmanjšane izgube transporta energije in negativnih vplivov na okolje ter povečanje energetske zanesljivosti oskrbe objekta uporabnika. Hišne soproizvodne enote so običajno dimenzionirane tako, da zadostujejo pokrivanju toplotnih potreb stanovanjske hiše, proizvedena elektrika pa se oddaja v elektroenergetsko omrežje. Za običajno stanovanjsko hišo že zadošča moč med 5 in 15 kW toplote, soproizvodne enote pa lahko delujejo na fosilna goriva kot so zemeljski plin, ekstra lahko kurilno olje in utekočinjen naftni plin ali pa na lesno biomaso (pelete). .

Prednosti

 • Soproizvodnja toplote in elektrike je tehnologija učinkovite rabe, ki prinaša občutne prihranke pri rabi primarne energije. Ti prihranki posledično vplivajo tudi na zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (manjši izpusti CO2),
 • Z uporabo in prihranki, ki jih zagotavlja SPTE, se dodatno povečuje konkurenčnost tako v industrijskem kot tudi v storitvenem sektorju,
 • Ugodna cena toplotne energije za gospodinjstva,
 • Decentralizacija proizvodnje elektrike,
 • Povečana zanesljivost oskrbe z energijo in zmanjšana odvisnost od uvoza energije,
 • Možnost novih delovnih mest.

Primernost lokacije

Zaradi pretežnega dela proizvodnje toplote v procesu SPTE je osnova za dimenzioniranje velikosti proizvodnih naprav količina toplote, ki jo lahko uporabimo neposredno ob napravi. Količina potrebne toplote torej posredno določa tudi skupno instalirano moč proizvodne naprave in proizvodnjo elektrike. Pri dimenzioniranju velikosti naprav SPTE, ki uporabljajo fosilna goriva (zemeljski plin ali drugo), načeloma veljajo enaki pogoji, s tem da so investicijski stroški praviloma nižji, spremenljivi stroški za gorivo pa višji.

Objekti, ki so primerni za soproizvodnjo:

 • javne ustanove kot so šole, vrtci, študentski domovi, bolnišnice, zdravilišča, domovi starejših občanov,
 • hoteli,
 • wellnes centri,
 • bazeni,
 • športne dvorane,
 • gostišča,
 • trgovski centri,
 • večji stanovanjski objekti,
 • industrijski objekti, itd.
Za naprave SPTE je možno pridobiti podporo za proizvedeno električno energijo.

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Proizvajajte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice