Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kako izračunati okvirne stroške 

Za izračun potrebujemo podatke o ceni električne energije (EE), ocenjeno življenjsko dobo aparata, podatke o letni porabi energije ali pri enkratni uporabi aparata.

Več informacij glede izračuna stroškov si lahko preberete tukaj.

Kaj pomeni izraz učinek tople grede in kateri plini vplivajo nanjo? 
Toplogredni plini v ozračju preprečujejo toplotnemu sevanju pot nazaj v vesolje, zato se atmosfera segreva in ta pojav imenujemo učinek tople grede. Glavni toplogredni plini so ogljikov dioksid, metan, ozon in vodna para.
Na kakšen način lahko zmanjšamo onesnaževanje atmosfere? 
Onesnaževanje atmosfere lahko zmanjšamo na več različnih načinov, in sicer z uporabo goriv, ki pri sežiganju povzročajo manjše emisije (npr. zemeljski plin namesto kurilnega olja), z varčno rabo energije pri transportu, v industriji in stavbah, z uporabo obnovljivih virov energije ali z izločanjem onesnaževal na mestu nastanka s čistilnimi napravami.
Kateri so najbolj problematični izpusti zaradi prometa in kako vplivajo na zdravje ljudi? 
Najbolj problematični izpusti zaradi prometa so ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, delci PM10 in prizemni ozon. Na zdravje ljudi vplivajo izpusti iz prometa na način, da povečujejo pogostost kašlja in povečujejo možnost bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja.
Delež katere vrste obnovljivih virov je v Sloveniji najbolj pogost? 
V skupni rabi energije je v Sloveniji najbolj pogost delež lesa in druge trdne biomase z 52 % in vodne energije s 37 %. V manjšem deležu se pojavlja še sončna energija, geotermalna energija, bioplin in druga tekoča biogoriva.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice